logo

TÍNH NĂNG LINH CĂN

admin | 15-12-2021


Tính Năng Linh Căn

 

Thanh Trúc xin chào đón tất cả các đồng đạo cùng tham gia thế giới Chưởng Thượng Tu Tiên. Thanh Trúc sẽ giới thiệu Tính Năng Linh Căn gồm 5 công pháp ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ hấp thụ linh khí đất trời, tăng thuộc tính và nâng cao tiên lực.

1/ Giới Thiệu Linh Điền

Trong thế giới tu tiên, Đạo Hữu cần thu thập 3 nguyên liệu: Huyền thiết, Linh cốc và Linh mộc … để có thể tăng cấp Linh Điền.

Tăng cấp Linh Điền sẽ có thể nhận được tài nguyên: thiết, cốc và mộc ...tăng theo thời gian. 

Đạo Hữu có thể dùng các nguyên liệu tăng cấp chéo nhau để tăng sản lượng tài nguyên.


 

2/ Tụ Linh Châu - Linh Khí

Khi Đạo Hữu thu thập được các tài nguyên: huyền thiết và linh mộc .. có thể tiến hành tăng cấp Tụ Linh Châu để tăng hiệu suất nhận Điểm Linh Khí mỗi giây và giới hạn kho dự trữ

 


 

  1. Tăng Bậc Linh Căn

Linh Căn trong tu tiên được chia làm 5 hệ: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Mỗi hệ sẽ tăng 1 thuộc tính khác nhau (tấn công, phá giáp … sinh lực) 

Đạo Hữu cần dùng Điểm Linh Khí để tăng bậc cho Linh Căn. Tham gia các hoạt động, bí cảnh, khiêu chiến boss… và tăng cấp tụ linh châu sẽ có thể nhận được Linh Khí.

 


 

4/ Cải Mệnh Linh Căn

Trong hành trình tu luyện, Đạo hữu có thể nhận được số lần Cải Mệnh Linh Căn tăng thêm % thuộc tính ngẫu nhiên cho 5 hệ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ.


 

5/ Thanh Tẩy Linh Căn

Sau khi Đạo Hữu cải mệnh thành công các Hệ Linh Căn thì có thể dùng Linh Cực và Đan Tẩy Tủy để thanh tẩy tăng % thuộc tính Hệ Linh Căn. Đạo Hữu tham gia các hoạt động, sự kiện, bí cảnh và khiêu chiến Boss sẽ có thể nhận được các loại Đan Tẩy Tủy.
 

Bạn cần hỗ trợ